• Slider1
 • Slider4
 • Slider2
 • Slider3

Doelwitte

Doelwit 1

Daaglikse Algemene Versorging: Sluit in:

 • Mediese en Tandeelkunde Versorging
 • Skolastiese Versorging
 • Geestelike en Opvoedkundige Versorging

Die volgende is ter sprake:
– Voedsel
– Skryfbehoeftes
– Tuiswerk en Studie Metodes
– Behuising
– Huisgodsdiens
– Higiene
– Katkisasie
– Skoolklere
– Kerkbesoek
– Geestesgesondheid
– Lewensvaardigheids Ontwikkeling
– Uitstappies
– Klere
– Remediëring
– Buitemuurse Aktiwiteite
– Skooltoere
– ens

Doelwit 2

Alternatiewe Versorging sluit aspekte in soos:

 • Vakansie en Naweek Ouers
 • Ervaring van gesonde huislike omgewing
 • Pleegsorgplasings

Doelwit 3

Opvoedkundige en Sielkundige Dienste en Assessering.

Sluit aspekte in soos:

 • Skolastiese vordering en Skoolgereedheid
 • Emosionele funksionering
 • Familie verhoudings
 • Selfbeeld bouprogramme
 • Vak belangstelling en Beroepskeuses

Doelwit 4

Holistiese Maatskaplike dienslewering

Sluit aspekte in soos:

 • Aanpassings Evaluasie
 • Individuele Ontwikkelingsprogram
 • Probleem Situasie Hantering
 • Terapie
 • Personeel Opleiding
 • Departementele Verslagdoening

Raak Betrokke

Wil jy betrokke raak in die versorging van ons kinders? Daar is vele maniere hetsy op finansiële gebied of selfs om van jou persoonlike tyd af te staan.

U betrokkenheid help ons om ons kinders tot hul volle potensiaal te laat ontwikkel.

Maak ‘n Donasie

Ons is ‘n Artikel 21 Maatskappy en kwalifiseer as ‘n Openbare Weldaadsorganisasie (NPO). Dit maak ‘n belasting voordeel moontlik vir die Kinderhuis donateurs. Die Kinderhuis mag ‘n artikel 18A kwitansie (belastingsertifikaat) uitreik vir bona fide donasies, wat die gewer toelaat om sy/haar belasbare inkomste met tot 10% te verminder.

BANK BESONDERHEDE:
ABSA Bank
Ben Swartstraat Tak
Rekening nommer: 090340808
Verwysing: Naam en selfoonnommer