• Slider1
  • Slider4
  • Slider2
  • Slider3

Maatskaplike Dienste

President Kruger Kinderhuise het twee Maatskaplike werkers, een in Pretoria en een in Reddersburg, wat omsien na alle Maatskaplike verantwoordelikhede.

Kinders word na ‘n periode van ses weke vanaf opname ge-evalueer. Hierdie ses weke gee elke kind ‘n regverdige kans om aan te pas in hul nuwe omgewing. Die evaluering wat deur die Maatskaplike werkers gedoen word is baie omvattend om die kind se emosionele en psigiese welstand te kan bepaal en sodoende vir elke kind in ons sorg ‘n individuele ontwikkelings plan op te stel.

Die Maatskaplike werker sorg ook dat ons kinders in groepsessies lewensvaardighede aanleer soos byvoorbeeld die bewusmaking van die gevare van dwelm misbruik asook voorligting rakende onderwerpe soos HIV en Vigs. Ons kinders word ook deur die hele proses van skoolverlaters tot en met voorbereiding vir werksaansoeke gelei. Verder word ons Versorgers ook bygestaan deur ons Maatskaplike werkers rakende opleiding en uit ‘n raadgewende hoedanigheid. Plasings van kinders in ons huise, wat die aansoek en keuringsproses insluit vorm deel van ons Maatskaplike dienste. Die Maatskaplike werkers gee ook leiding in hofsake indien nodig. Dienste aan gesinne van die kinders in ons sorg, word deur buite Maatskaplike Organisasies gelewer.

Die Maatskaplike werkers identifiseer en keur naweekouers en vakansieouers vir ons kinders om tydens naweke en vakansies te gaan kuier. Sodoende word ons kinders blootgestel aan die dag tot dag lewe van ‘n huisgesin. Om uself aan te bied as gas-ouer, kontak gerus een van ons Maatskaplike werkers. Dokumente sal dan aan u gestuur word wat u moet voltooi en terug besorg saam met ‘n afskrif van u ID en bewys van u woonadres. Die Maatskaplike werkers sal dan die aansoek evalueer waarna indien goedgekeur, plasing van die kind die volgende stap is. ‘n Ontmoeting sal gereël word en naweekbesoeke mag dan geskied indien die plasing suksesvol blyk te wees. Die besoeke sal deur die Maatskaplike werkers  gemonitor word.

Raak Betrokke

Wil jy betrokke raak in die versorging van ons kinders? Daar is vele maniere hetsy op finansiële gebied of selfs om van jou persoonlike tyd af te staan.

U betrokkenheid help ons om ons kinders tot hul volle potensiaal te laat ontwikkel.

Maak ‘n Donasie

Ons is ‘n Artikel 21 Maatskappy en kwalifiseer as ‘n Openbare Weldaadsorganisasie (NPO). Dit maak ‘n belasting voordeel moontlik vir die Kinderhuis donateurs. Die Kinderhuis mag ‘n artikel 18A kwitansie (belastingsertifikaat) uitreik vir bona fide donasies, wat die gewer toelaat om sy/haar belasbare inkomste met tot 10% te verminder.

BANK BESONDERHEDE:
ABSA Bank
Ben Swartstraat Tak
Rekening nommer: 090340808
Verwysing: Naam en selfoonnommer