• Slider1
  • Slider4
  • Slider2
  • Slider3

Potensiaal Ontwikkeling Sentrum

Die Potensiaal Ontwikkeling Sentrum is gesetel op die gronde van ons Kinderhuis in Pretoria, en bestaan uit 3 Opvoedkundige Sielkundiges, ‘n Maatskaplike werker, Spelterapeut en ‘n Pastorale Berader. Dienste gelewer deur professionele personeel word op ‘n vrywilliger basis gelewer.

Hierdie opgeleide span beywer hulle om ons kinders die geleentheid te gee om agterstande in te haal en sodoende voor te berei vir ‘n beter toekoms.

Kinders wat in ons sorg geplaas word, word so gou as moontlik na opname deur een van die Opvoedkundige Sielkundiges geassesseer om skolastiese asook emosionele behoeftes vas te stel. Assessering sluit die bepaling van skoolgereedheid, leergereedheid, lewensvaardigheidsontwikkeling asook IK toetse in. Na so ‘n assessering word aanbevelings gemaak om in die spesifieke behoefte van elke kind te voorsien. Sommige behoeftes wat nie deur die Potensiaal Ontwikkeling Sentrum behartig kan word nie, word verwys na buite Terapeute byvoorbeeld, Arbeids of Spraak Terapeute. Die verwysing na psigiaters val ook binne die aanbevelings gemaak deur ons Opvoedkundige Terapeutiese span. Monitering ten opsigte van elke kind se ontwikkeling vind plaas om sodoende ons kinders tot hul volle potensiaal te laat ontwikkel.

Alle aanbevelings rakende die versorging van ons kinders word oorgedra aan ons Bestuur en Versorgers om te verseker dat elke kind volgens sy behoeftes versorg word. Rakende skolastiese aspekte word aanbevelings ook aan die skole deurgegee. Individuele asook groep-sessies word gefassiliteer deur die Potensiaal Ontwikkeling Sentrum om hulp ten opsigte van studiemetodes te voorsien. Aanlegtoetse met die oog op beroepsbegeleiding word aan ons Hoërskool leerlinge gebied. ‘n Verdere bydrae wat deur die Potensiaal Ontwikkeling Sentrum gelewer word is om ons Versorgers by te staan rakende opleiding en advies om ons kinders na die beste van hul vermoë te versorg.

‘n Herbou-program vir selfbeeld en verhoudings word ook deur die Sentrum gefassiliteer wat uiters uniek is en tans die enigste in sy soort. Die program is goedgekeur deur die Suid-Afrikaanse Mediese Raad en word reeds deur die Universiteit van Pretoria asook die Universiteit van Stellenbosch gebruik. Hierdie program meet ‘n individu se selfbeeld persepsie op die verskillende lewensterreine wat strek vanaf ‘n individu se gesin, norms en waardes, vriende, emosies, jou liggaam tot en met selfkritiek. Na die afneem van die toets word die resultate geinterpreteer en opgevolg deur ‘n aanbevole terapeutiese program.

Alle dienste van die Potensiaal Ontwikkeling Sentrum word ook aan die gemeenskap gelewer teen ‘n minimale koste in vergelyking met deursnee praktyk kostes.

Ons Mediese Suster verleen vrywilliglik hulp aan ons Kinderhuis in Pretoria om seker te maak dat alle voorgeskrewe medisyne korrek en volgens wet uitgereik word aan ons kinders. Ons Pastorale Berader vervul ook die funksie van leraar en raadgewer aan ons kinders.

Ten opsigte van ons huis in Reddersburg word daar op ‘n gereelde basis hulp verleen vanaf die Potensiaal Ontwikkeling Sentrum. ‘n Maatskaplike werker, Kliniese Sielkundige en Pastorale Berader vervul die behoeftes op Reddersburg soos hierbo uiteengesit om te verseker dat ons kinders tot hul volle potensiaal ontwikkel.