• Slider1
  • Slider4
  • Slider2
  • Slider3

Algemene Vrae

Kliek op die vraag om die antwoord oop te maak.

Wat is tans President Kruger Kinderhuise se grootste behoefte?

Die President Kruger Kinderhuise funksioneer soos enige ander huis, met die verskil dat ons twee gesinne het wat uit 63 kinders elk bestaan. Hoewel ons die basiese daaglikse behoeftes benodig is ons grootste behoefte finansiële hulp om in al ons oorhoofse bedryfskostes te voorsien. Kyk gerus na ons doelwitte rakende ons koste beramings. Indien u graag op ‘n ander wyse ‘n donasie wil maak kan u gerus die vorm op ons ‘Raak Betrokke’ blad voltooi.

Wat is die ouderdomme van die kinders in ons sorg?

Die ouderdomme van ons kinders wissel van 2 tot 18 jaar. Ons het ook ‘n oorgangshuis wat hulp verleen aan student uit ons huis.

Wat gebeur met ons kinders na matriek?

Na matriek word ons kinders begelei om of verdere tersiêre opleiding te onderneem of in ‘n spesifieke ambag opgelei te word of in ‘n geskikte werksomgewing geplaas te word. Om aan hierdie behoeftes te voldoen is ons van borge afhanklik.

Hoe beland ‘n kind in ons sorg?

Kinders word in ons sorg geplaas deur middel van ‘n hofbevel. Oorsake van die plasing van kinders in ons sorg is onder andere verwaarlosing, armoede, gesinsgeweld, mislukte pleegsorg plasings ens. President Kruger Kinderhuise is ook ‘n plek van veilige bewaring.

Word kinders ooit teruggeplaas in die omstandighede waaruit hulle kom?

Kinders is in ons sorg juis om hulle die geleentheid te gee om te groei tot hul volle potential en word slegs teruggeplaas indien die redes vir verwydering nie meer van toepassing is en die kinders daartoe instem.

Na watter skole gaan ons kinders?

Weens logistieke redes gaan ons kinders skool in ons onmiddelike omgewing. Sommige van ons kinders in Pretoria woon ook skole by vir leerders met spesiale behoeftes. Ons skool in Reddersburg is ‘n gewone hoofstroom skool vir graad I tot en met Matriek. Die skool maak ook voorsiening vir leerders met spesiale behoeftes deur middel van ‘n intensiewe onderrigprogram deur ‘n toegewyde onderwyser wat finansieël deur die Kinderhuis onderhou word.

Wat is ‘n vakansie-ouer en hoe word ek een?

Tydens skoolvakansies en geskeduleerde uit-naweke word ons kinders uitgeplaas by goedgekeurde vakansie en naweek-ouers sodat ons kinders aan die dag tot dag lewe van ‘n normaal funksionerende huisgesin blootgestel word. Om uself as gas-ouer aan te bied, kontak gerus ons Maatskaplike werker. Dokumente sal aan u gestuur word wat u moet voltooi en terugbesorg. Die keuringsproses sal in aanvang neem sodra al die dokumente ontvang is.

Hoe kan ek betrokke raak?

Daar is vele maniere om betrokke te kan raak by ons Kinderhuise hetsy op finasiële gebied of om van u persoonlike tyd af te staan. Gaan kyk gerus na al die opsies gelys onder ‘Raak betrokke’. Jou betrokkenheid help ons om te verseker dat ons kinders tot hul volle potensiaal ontwikkel.

Raak Betrokke

Wil jy betrokke raak in die versorging van ons kinders? Daar is vele maniere hetsy op finansiële gebied of selfs om van jou persoonlike tyd af te staan.

U betrokkenheid help ons om ons kinders tot hul volle potensiaal te laat ontwikkel.

Maak ‘n Donasie

Ons is ‘n Artikel 21 Maatskappy en kwalifiseer as ‘n Openbare Weldaadsorganisasie (NPO). Dit maak ‘n belasting voordeel moontlik vir die Kinderhuis donateurs. Die Kinderhuis mag ‘n artikel 18A kwitansie (belastingsertifikaat) uitreik vir bona fide donasies, wat die gewer toelaat om sy/haar belasbare inkomste met tot 10% te verminder.

BANK BESONDERHEDE:
ABSA Bank
Ben Swartstraat Tak
Rekening nommer: 090340808
Verwysing: Naam en selfoonnommer